Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

analogy /ə'nælədʒi/  

  • Danh từ
    (+between) sự giống nhau, sự tương tự
    thầy giáo vạch ra những điểm giống nhau giữa quả tim con người với một cái bơm
    (+ with) (triết học) phép loại suy