Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photograph /'fəʊtəgrɑ:f/  /'fəʊtəgræf/

 • Danh từ
  (cách viết khác khẩu ngữ photo)
  ảnh, bức hình
  take a photograph
  chụp ảnh, chụp hình
  take a good photograph
  lên ảnh thì đẹp; ăn ảnh
  Động từ
  chụp ảnh, chụp hình
  photograph a wedding
  chụp ảnh một đám cưới
  I always photograph badly
  tôi chụp ảnh bao giờ cũng xấu
  photograph well
  ăn ảnh

  * Các từ tương tự:
  photographable, photographer, photographic, photographically, photography