Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reproduction /,ri:prə'dʌk∫n/  

  • Danh từ
    sự sao lại, sự in sao, sự thể hiện lại
    bản in sao; phiên bản
    (sinh vật) sự sinh sản