Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duplication /,dju:pli'kei∫n/  /'du:plə'kei∫n/

  • Danh từ
    sự sao lại
    sự lặp lại
    we must avoid wasteful duplication of effort
    chúng ta phải tránh lặp lại cố gắng một cách lãng phí