Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (sinh học) dòng vô tính
  hình ảnh sao chép; mẫu sao chép
  he's got no originality – he's just a David Bowie clone
  anh ta không có gì là độc đáo và chỉ là hình ảnh David Bowie sao chép mà thôi
  máy điện toán mới đó chỉ là sao chép mẫu IBM thôi
  Động từ
  [làm cho] phát triển theo dòng vô tính

  * Các từ tương tự:
  cloner