Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự in; nghe thuật in
  số lượng in
  a printing of 5000 copies
  số lượng in 5000 bản

  * Các từ tương tự:
  printing ink, printing machine, printing press, printing-house, printing-office, printing-paper