Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cacbon
  (điện) thỏi than (đèn cung điện)
  (cách viết khác carbob pager) giấy than
  (cách viết khác carbon copy) bản sao giấy than, bản đánh máy

  * Các từ tương tự:
  carbon black, carbon copy, carbon dating, carbon dioxide, carbon filament, carbon monoxide, carbon paper, Carbon tax, carbon-date