Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carbon monoxide /,kɑ:bən mə'nɒksaid/  

  • oxyt cacbon