Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carbon copy /,kɑ:bən'kɒpi/  

  • Danh từ
    bản sao giấy than, bản đánh máy
    (nghĩa bóng) cái giống như đúc
    cô ta giống bà chị cô như đúc