Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carbon black /'kɑ:bən blæk/  

  • bồ hóng