Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carbon dating /'kɑ:bən 'deitiŋ/  

  • sự định niên đại bằng cacbon (xét độ phân rã của cacbon trong mẫu mà định niên đại)