Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thuế Carbon
    Thuế đánh vào các nhiên liệu hoá thạch nhằm giảm lượng thải CO2 để giảm sự nóng lên của toàn cầu