Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carbon paper /'kɑ:bən, ,peipə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác carbonpaper)
    giấy than