Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bản chép phóng

    * Các từ tương tự:
    facsimile = fax, facsimile equipment