Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh phắc
  Danh từ
  hệ thống chuyển bằng phắc
  bản sao gửi bằng phắc

  * Các từ tương tự:
  fax (v), fax = facsimile, fax machine, fax modem