Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bản sao (bức tranh)
  mô hình (thu nhỏ)
  make a replica of the Eiffel Tower
  làm một mô hình của tháp Ép-phen

  * Các từ tương tự:
  replicant, replicate, replication