Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photocopy /'fəʊtəʊkɒpi/  

 • Danh từ
  sự sao chụp
  bản sao chụp
  Động từ
  (-pied)
  sao chụp