Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

replication /repli'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự sao chép lại; sự mô phỏng