Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trẻ sinh đôi
  một con cừu mẹ đã đẻ sinh đôi
  my twin brother
  người anh sinh đôi của tôi
  một cái trong một đôi
  the plate was one of a pairbut I broke its twin
  đĩa này vốn có một đôi, nhưng tôi đã đánh vỡ một chiếc
  chiếc tàu thuỷ có một đôi chân vịt
  the Twins
  (số nhiều)
  như Gemini
  xem Gemini
  Động từ
  (-nn-) (+ with)
  cặp đôi, ghép đôi
  kết nghĩa
  Oxford kết nghĩa với Bonn

  * Các từ tương tự:
  twin bed, twin set, twin town, twin-crew, twin-engined, twin-flower, twin-fruited, twin-spindle, twinborn