Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giường một xếp cặp đôi