Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counterpart /'kaʊntəpɑ:t/  

  • Danh từ
    bên tương ứng, người đồng nhiệm