Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sinh đôi
    twinborn children
    những đứa trẻ sinh đôi