Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đúng, chính
  this is the identical room we stayed in last year
  đây đúng là căn phòng mà chúng ta đã ở hồi năm ngoái
  (+ to, with) giống hệt, đồng nhất
  they're wearing identical clothes
  họ đang mặc quần áo giống hệt nhau

  * Các từ tương tự:
  identical twins, identically, identicalness