Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giống nhau, tương tự
  we have similar tastes in music
  chúng ta có những sở thích giống nhau về âm nhạc
  gold is similar in colour to brass
  vàng có màu giống đồng thau
  the brothers look very similar
  mấy anh em trai trông rất giống nhau

  * Các từ tương tự:
  similarity, similarly