Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

similarly /'similəli/  

 • Phó từ
  [một cách] giống nhau, [một cách] tương tự
  the two boys dress similarly
  hai cậu bé ăn mặc giống nhau
  cũng như thế, cũng vậy
  she was late and I similarly was delayed
  cô ta đến trễ và tôi cũng vậy, cũng trễ