Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  giống nhau; tương tự
  the twins don't look at all alike
  cặp sinh đôi trông chẳng giống nhau mấy
  Phó từ
  giống nhau, như nhau
  be dressed alike
  ăn mặc giống nhau
  share and share alike
  chia đều

  * Các từ tương tự:
  alikeness