Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

identically /ai'dentikli/  

  • Phó từ
    [một cách] giống hệt;[một cách] đồng nhất