Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] bằng nhau, [một cách] ngang nhau
  they are equally clever
  chúng nó thông minh như nhau
  đều, như nhau
  họ phân đều công việc nhà cho nhau
  cũng; đồng thời
  we must try to think about what is best for him; equally we must consider what he wants to do
  ta phải cố nghĩ về cái gì tốt nhất cho anh ta, nhưng ta cũng phải xem xét đến cái anh ta muốn làm