Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    đều, giống nhau, đồng dạng, cùng kiểu
    không thay đổi, không biến hoá, đều (về hình thức, tính cách )