Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resemblance /ri'zembləns/  

 • Danh từ
  sự giống [nhau]; nét giống [nhau]
  there is a degree of resemblance between the two boys
  có một mức độ giống nhau giữa hai cậu bé
  he didn't bear much resemblance to the man whose photo I'd seen
  nó không giống mấy với người mà tôi đã được xem ảnh