Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conformity /kən'fɔ:məti/  

 • Danh từ
  (+ to, with)
  sự hợp với, sự tuân theo (tập tục…)
  in conformity with something
  theo đúng, tuân theo
  act in conformity with the rules
  hành động theo đúng luật lệ
  in conformity with your wishes
  theo đúng nguyện vọng của anh