Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equivalence /i'kwivələns/  

  • sự tương đương
    vật tương đương

    * Các từ tương tự:
    equivalence element, equivalence, (cy)