Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

similarity /'simə'lærəti/  

 • Danh từ
  sự giống nhau, sự tương tự
  points of similarity between the two men
  những điểm giống nhau giữa hai người
  nét giống nhau, điểm giống nhau
  cảnh sát nói có những điểm giống nhau giữa vụ án mạng này với vụ đã xảy ra năm ngoái