Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correspondence /,kɒri'spɒndəns/  /kɔri'spɒndəns/