Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comparableness /'kɔmpərəblnis/  

  • Danh từ
    sự có thể so sánh được