Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comparison /kəm'pærisn/  

 • Danh từ
  sự so sánh
  bring into comparison
  đem so sánh
  beyond all comparison
  không thể so sánh được, không bì được
  bear (stand) comparison with somebody (something)
  có thể so sánh với
  that's a good dictionarybut it doesn't bear comparison with this one
  đấy là một cuổn tự điển tốt, nhưng không thể so sánh được với cuốn này
  by (in) comparison [with somebody (something)]
  nếu so với
  comparisons are odious
  phải đánh giá (người, vật) cho đúng chân giá trị, chứ đem ra mà so đọ với nhau thì dở quá
  there is no comparison
  sánh sao kịp
  "is he as good as her at chess?" "there is no comparison"
  "cậu ta chơi cờ có hay bằng cô ta không?" " làm sao mà sánh kịp [cô ta] được"

  * Các từ tương tự:
  comparison operator, comparison unit