Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relationship /ri'lei∫n∫ip/  

 • Danh từ
  mối quan hệ, mối liên quan
  the close relationship between industry and trade (of industry to trade)
  mối liên quan chặt chẽ giữa công nghiệp và mậu dịch
  a father-son relationship
  mối quan hệ cha con
  quan hệ xúc cảm; quan hệ tình dục
  have a relationship with somebody
  có quan hệ tình dục với ai
  sự giao thiệp; quan hệ giao thiệp
  a purely business relationship
  quan hệ giao thiệp toàn vì chuyện làm ăn