Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

another /ə'nʌðə[r]/