Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  gần, suýt
  it's nearly one o'clock
  gần một giờ
  it's nearly time to leave
  đã gần đến giờ phải đi rồi
  we nearly won first prize
  chúng tôi suýt đoạt giải nhất
  not nearly
  còn xa mới
  there's not nearly enough money for a new car
  còn xa mới đủ tiền mua một chiếc xe mới