Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  vừa mới
  we had hardly begun
  n chúng tôi vừa mới bắt đầu thôi
  khó mà
  you can hardly except me to lend you money again
  anh khó mà mong tôi lại cho anh vay tiền nữa
  hầu như không
  he hardly ever goes to bed before midnight
  hầu như không bao giờ anh ta đi nghỉ trước nửa đêm