Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ít khi; hiếm khi
    I rarely eat in restaurants
    tôi ít khi đi ăn hiệu