Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  vừa mới, vừa đúng
  I had scarcely arrived when I was told to go back
  tôi vừa mới đến thì được lệnh quay trở về
  chắc là không
  he can scarcely have said so
  chắc là anh ấy đã không nói như thế