Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    tuyệt không, không một chút nào, hẳn không

    * Các từ tương tự:
    noways