Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  ít khi, hiếm khi
  I have seldom seen such brutality
  tôi ít khi thấy một sự tàn bạo như vậy
  we seldom go out
  ít khi chúng tôi ra ngoài