Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  đúng là
  that's exactly what I expected
  đấy đúng là cái tôi mong đợi
  [một cách] chính xác
  where exactly were you in France?
  chính xác thì anh ở vùng nào ở Pháp?
  chính thế, đúng vậy (dùng trong câu trả lời)
  "so she wants to sell the house and move to London?" "exactly"
  "thế là bà ta muốn bán nhà và chuyển đến Luân Đôn?" "Đúng vậy"
  not exactly
  (khẩu ngữ, mỉa mai)
  không một chút nào
  he wasn't exactly pleased to see usin fact he refused to open the door
  anh ta không thích gặp chúng tôi một chút nào, thực tế là anh ta không chịu mở cửa