Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unerringly /ʌn'ɜ:riŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không sai, [một cách] chính xác