Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hoàn hảo;[một cách] hoàn toàn