Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marvellously /'mɑ:vələsli/  

  • Phó từ
    (Mỹ marvelously)
    [một cách] kỳ diệu