Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] thành thật, [một cách] thật
  tell me truly what you think
  hãy nói thật cho tôi biết anh suy nghĩ gì
  [một cách] chân thành
  I'm truly grateful
  tôi chân thành biết ơn
  [một cách] thật sự
  a truly generous act
  một hành động thật sự hào hiệp
  well and truly
  xem well
  yours truly
  xem yours