Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] chân thật, [một cách] thành thật
  thank somebody sincerely
  thành thật cảm ơn ai
  [một cách] chân thành
  yours sincerely
  bạn chân thành của anh (chị…) (công thức cuối thư)